28-05-2019

Днес, 28 май 2019 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс (Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., посл. изм. ДВ. бр.34 от 23 Април 2019г.).

Определението е прието единодушно.