09-05-2019

 

Днес, 9.05.2019 г., Конституционният съд с определение допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на гражданска колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“.

 

Съдиите Анастас Анастасов, Гроздан Илиев и Таня Райковска са подписали определението с особено мнение.