09-05-2019

Днес, 09 май 2019 г., Конституционният съд  допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.14 ал.2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ. бр.18 от 25 февруари 2005г., последно изменение и допълнение ДВ. бр.77 от 18 септември 2018 г.).

Определението е прието със 7 гласа.

Съдиите Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Константин Пенчев, Таня Райковска и Надежда Джелепова са подписали решението с особено мнение.