09-05-2019

 

 

Днес, 9.05.2019 г., Конституционният съд с Определение № 2/2019 г. отклони искането на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 год.) в частта: „Чл. 59 ал. 5 и ал. 6 се прилагат от 20.06.2014 год.“ и прекрати производството по делото.