02-05-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 9 май (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

1. Конституционно дело № 11/2018 г. по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 год.) (ПЗРЗИДЗБН)  в частта: „Чл. 59 ал. 5 и ал. 6 се прилагат от 20.06.2014 год.“.

 

 

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: Надежда Джелепова

 

 

2. Конституционно дело № 3/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 14, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005г., посл. доп. ДВ бр. 77 от 18 септември 2018 г. в сила от 01.01.2019 г.).

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: Гроздан Илиев

 

 

3. Конституционно дело № 5/2019 г. по искане на тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“.

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: Константин Пенчев