09-04-2019

Днес, 09.04.2019 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. 15/2018 г., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., посл. изм. бр. 24 от 22.3.2019 г.) и на чл. 9, ал. 4, изречение второ и ал. 5, изречение второ от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.2.1998 г., последно изм. и доп. бр. 17 от 26.2.2019 г.).

 

Решението е прието с единодушие.