02-04-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 9 април (вторник) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 15/2018 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (обн. – ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.; последно изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.) и за установяване на противоконституционност и за произнасяне за съответствието с чл. 8 от Всеобщата декларация за правата на човека от 10.12.1948 г. и с чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (ратифицирана със закон, приет от НС на 31.07.1992 г., обн., ДВ бр. 80 от 02.10.1992 г., в сила от 07.09.1992 г.) на чл. 9, ал. 4, изречение второ и ал. 5, изречение второ от Закона за митниците (обн. – ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г.; последно изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.).

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: Атанас Семов