12-03-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 19-ти март (вторник)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 12/2018 г. по искане на президента на Република България и присъединените към него за съвместно разглеждане и решаване к. д. № 13/2018 г. по искане на 53-ма народни представители от 44-тото Народно събрание и к. д. № 14/2018 г. по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност и  за произнасяне за съответствие с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна на разпоредбите на § 28 в частта „издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление; в случаите, предвидени в закон, както и“; § 29, т. 1; § 44; § 55; § 57; § 61; § 67; § 79, т. 4, б. „б“; § 109, т. 1, т. 2 и т. 3; § 111; § 113, т. 5, б. „б“;  § 114, т. 1 и 3; § 124, т. 2; § 125, т. 3, § 130; §133, т. 1 и т. 2; § 149, ал. 2, изр. 1 в частта „в закрито заседание“ от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.) и чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: Павлина Панова