07-03-2019

 

Днес, 7.03.2019 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 16/2018 год., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп. бр. 103 от 13.12.2018 г.) в редакция след промените, осъществени с параграф 14, т. 1, 2 и 3, б. „а“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), и разпоредбата на параграф 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2019 г., запазващ този си характер към ЗДБРБ за 2019 г. (относим към Закона за държавния служител) и отхвърли искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България (обн. ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).

 

 

 

Решението е прието единодушно с 11 гласа.