28-02-2019

 

          Конституционният съд ще проведе заседание на 7-ми март (четвъртък)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 16/2018 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1; чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп. бр. 103 от 13.12.2018 г.) и на § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

          Докладчик: Красимир Влахов.

 

 

 

2.      Конституционно дело № 12/2018 г. по искане на президента на Република България и присъединените към него за съвместно разглеждане и решаване к. д. № 13/2018 г. по искане на 53-ма народни представители от 44-тото Народно събрание и к. д. № 14/2018 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност и  за произнасяне за съответствие с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна на разпоредбите на § 28 в частта „издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление; в случаите, предвидени в закон, както и“; § 29, т. 1; § 44; § 55; § 57; § 61; § 67; § 79, т. 4, б. „б“; § 109, т. 1, т. 2 и т. 3; § 111; § 113, т. 5, б. „б“;  § 114, т. 1 и 3; § 124, т. 2; § 125, т. 3, § 130; §133, т. 1 и т. 2; § 149, ал. 2, изр. 1 в частта „в закрито заседание“ от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.) и чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: Павлина Панова