21-02-2019

 

Днес, 21.02.2019 г., Конституционният съд обяви за противоконституционни чл. 230, ал. 1 и ал. 2 в частта „извън случаите по ал. 1“ от Закона за съдебната власт (обн. - ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г.) и отхвърли искането на Върховния касационен съд в останалата част.

 

Съдиите Георги Ангелов, Надежда Джелепова, Павлина Панова и Красимир Влахов са подписали решението с особено мнение в частта, с която се отхвърля искането на Върховния касационен съд относно чл. 230, ал. 2 , ал. 3, изречение първо, ал. 4 и ал. 5 от Закона за съдебната власт.

 

На заседанието присъстваха 12 съдии.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.