14-02-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 21 февруари (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 2/2018 г. по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230 от Закона за съдебната власт (обн. - ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г.).

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: Георги Ангелов

 

 

 

2.      Конституционно дело № 16/2018 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), на чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп. бр. 103 от 13.12.2018 г.) и на § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: Красимир Влахов.

 

 

 

3.      Конституционно дело № 1/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 8, ал. 1-6, чл. 9-15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12, чл. 30 от Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и § 1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на същия закон.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: Анастас Анастасов