12-02-2019

 

Днес, 12 февруари 2019 г., Конституционният съд отложи произнасянето по същество по конституционно дело № 2/2018 г. по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230 от Закона за съдебната власт (обн. - ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г.) за 21 февруари 2019 г. (четвъртък) от 10 часа.