05-02-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 12 февруари (вторник)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 11/2018 г. по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн. - ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.) в частта: чл. 59, ал. 5 и ал. 6 се прилагат от 20 юни 2014 г.

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: Надежда Джелепова

 

 

 

2.      Конституционно дело № 2/2018 г. по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на  чл. 230 от Закона за съдебната власт (обн. - ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г.).

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

          Докладчик: Георги Ангелов