24-01-2019

 

Днес, 24 януари 2019 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., последно изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.) и за установяване на противоконституционност и за произнасяне за съответствие с чл. 8 от Всеобщата декларация за правата на човека от 10.12.1948 г. и с чл. 6, параграф 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Ратифицирана със закон, приет от НС на 31.07.1992 г., обн., ДВ бр. 80 от 02.10.1992 г., в сила от 07.09.1992 г.) на чл. 9, ал. 4, изречение второ и ал. 5, изречение второ от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., последно изм. и доп. бр. 98 от 27.11.2018 г.).

 

 

 

Определението е прието единодушно.