17-01-2019

 

                     Конституционният съд ще проведе заседание на 24 януари (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.              Конституционно дело № 15/2018 г. по искане на  президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 39, т. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.) относно измененията в чл. 22 от Закона за местните данъци и такси и § 50, т. 3, б. „а“ относно вторите изречения на създадените нови ал. 4 и 5 в чл. 9 от Закона за митниците.                  

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

            Докладчик: Атанас Семов