15-01-2019

 

Днес, 15 януари 2019 г., Конституционният съд с определения по к.д. №16/2018 г. и к.д. № 2/2019 г.  допусна за разглеждане по същество исканията на президента на Република България и на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1; чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп. бр. 103 от 13.12.2018 г.) и на § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Съдът присъедини к.д. № 2/2019 г. към к.д. № 16/2018 г. за съвместно разглеждане и решаване.

 

 

 

Определенията са приети единодушно.