15-01-2019

 

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 22 януари (вторник)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.        Обсъждане на изменения и допълнения в Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (обн. - ДВ, бр. 106 от 20.12.1991 г.; посл. изм., бр. 16 от 26.02.2016 г.).

 

 

 

2.       Конституционно дело №17/2018 г. по искане на 66 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42 и § 43 в частта след израза „1 януари 2019 г.“ от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.).

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: Георги Ангелов