09-01-2019

 

Днес, 9 януари 2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 2/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на §14, с която се създава нова т. 8 към чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2019 г. (Обн. ДВ, бр.103 от 13 Декември 2018 г., в сила от 01.01.2019г.).

 

 

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.