08-01-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 15 януари (вторник)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 16/2018 г. по искане на  президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн. – ДВ, бр. 103 от 2018 г.), както и на § 14, т. 1, 2 и 3, б. „а“ и § 15 от неговите преходни и заключителни разпоредби.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: Красимир Влахов    

 

 

 

2.         Конституционно дело № 2/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на §  14, с която се създава нова т. 8 към чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и § 15 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2019 г.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: Красимир Влахов