17-12-2018

 

Днес, 17 декември 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 16/2018 г. по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103. от 2018 г.), както и на § 14, т. 1, 2 и 3, б. „а“ и § 15 от неговите преходни и заключителни разпоредби.

 

 

 

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.