27-11-2018

 

Днес, 27 ноември 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 15/2018 г. по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 39, т. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  (обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.) относно измененията в чл. 22 от Закона за местните данъци и такси и § 50, т. 3, б. „а“ относно вторите изречения на създадените нови ал. 4 и 5 в чл. 9 от Закона за митниците.

 

 

 

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.