08-11-2018

Днес, 8 ноември 2018 г., Конституционният съд отклони исканията на главния прокурор на Република България и на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 и искането на президента за установяване на противоконституционност на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби относно думите „отделното населено място, обособено като самостоятелна урбанизирана територия - при охрана на урбанизирани територии“, както и на свързания с тях § 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност (Обн., ДВ, бр.10 от 30.01.2018 г., посл.изм. Обн., ДВ бр. 92 от 6 ноември 2018г.).

Определението е прието единодушно с 11 гласа.