08-11-2018

Днес, 8 ноември 2018 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 9/2018 г., с което отхвърли като неоснователно искането на състав на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл.225, ал.3 от Закон за съдебната власт (обн., ДВ, бр.64 от 07.08.2007г.,последно изм. и доп. ДВ, бр.77 от 18.09.2018г.).

Решението е прието единодушно с 11 гласа.