06-11-2018

 

Днес, 6 ноември 2018 г., Конституционният съд с Решение № 15 по к. д. № 10/2018 г. отхвърли искането на тричленен състав на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 280, ал. 2, пр. 3 от Гражданския процесуален кодекс (обн. – ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 07.08.2018 г., в сила от 07.08.2018 г.) в частта: „...както и при очевидна неправилност.“.

 

 

 

Решението е прието с осем гласа.

 

Съдиите Цанка Цанкова, Кети Маркова, Анастас Анастасов и Таня Райковска са подписали решението с особено мнение.