31-10-2018

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 8-ми ноември (четвъртък)  2018 г. от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

1.      Конституционно дело № 9/2018 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

 

 

 


                  Делото е за разглеждане по същество.

                  Докладчик: Таня Райковска


  2.     Конституционно дело 5/2018 г. (ведно с присъединено към него к. д. № 6/2018 г.) по искане на главния прокурор на Република България и на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29, на § 1, т. 2 относно думите „отделното населено място, обособено като самостоятелна урбанизирана територия – при охрана на урбанизирани територии“, както и свързания с тях § 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.).


                  Делото е за обсъждане.

                     Докладчик: Мариана Карагьозова-Финкова