09-10-2018

 

Днес, 9 октомври 2018 г., Конституционният съд с определения по к.д. №12/2018 г., к.д. №13/2018 г. и к.д. №14/2018 г.  допусна за разглеждане по същество исканията на президента на Република България, на 53-ма народни представители от 44-то Народно събрание и на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които България е страна на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.) и на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Съдът присъедини к.д. №13/2018 г. и к.д. №14/2018 г. към к.д. №12/2018 г. за съвместно разглеждане и решаване.

 

Определенията са приети единодушно.