02-10-2018

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 9 октомври  (вторник)  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 4/2018 г. по искане на 60 народни представители за установяване на противоконституционност на приетото на 21.02.2018 г. решение на Народното събрание за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание като противоречащо на чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 73, чл. 11, ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

  

            Делото е за обсъждане.

            Докладчик: Гроздан Илиев  

  

2. Конституционно дело № 12/2018 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Обн. – ДВ, бр. 77 от 2018г.).

  

Делото е за разглеждане по допустимост.

            Докладчик: Стефка Стоева

 

3. Конституционно дело № 13/2018 г. по искане на 53-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.) и за съответствието им с Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, Хартата на основните права на Европейския съюз и Международния пакт за гражданските и политическите права.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

            Докладчик: Стефка Стоева

  

4. Конституционно дело № 14/2018 г. по искане на омбудсмана за установяване на противоконституционност на чл. 227а, чл. 235а, чл. 242а  от Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., посл. изм. и доп., ДВ – бр. 77 от 2018 г.), чл. 40 , ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, създадена с § 125, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.), чл. 13, ал. 6 и ал. 7 от Закона за социално подпомагане, създадени със § 130 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.), чл. 10, ал. 6 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, създадени с § 133 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.).

  

Делото е за разглеждане по допустимост.

            Докладчик: Стефка Стоева

 

5. Конституционно дело № 12/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 50 и на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“; на разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т. 4; на разпоредбите на чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал. 5; на разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в случаите по чл. 94, ал. 1“; на разпоредбата на чл. 227, ал. 5; на разпоредбата на чл. 248а (в цялост) и на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 в частта „или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“; на разпоредбата на чл. 358, ал. 2; на разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6; на разпоредбите на чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3; на разпоредбите на чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал, 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2 и чл. 360, ал. 2; на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: Цанка Цанкова и Борис Велчев