28-09-2018

 

Днес, 28 септември 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 14/2018 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 227а, чл. 235а, чл. 242а  от Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 2018 г.), чл. 40 , ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, създадена с §125, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г.), чл. 13, ал. 6 и ал. 7 от Закона за социално подпомагане, създадени със § 130 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г.), чл. 10, ал. 6 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, създадени с §133 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Стефка Стоева.