18-09-2018

 

Днес, 18 септември 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 13/2018 г. по искане на 53 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г.) и за съответствието им с Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, Хартата на основните права на Европейския съюз и Международния пакт за гражданските и политическите права.

 

         Докладчик по делото е съдия Стефка Стоева.