18-09-2018

Днес, 18 септември 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 12/2018 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г.).      

Докладчик по делото е съдия Стефка Стоева.