04-09-2018

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 септември  (вторник)  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.      Конституционно дело № 10/2018 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 280, ал. 2, предл. 3 от Гражданския процесуален кодекс в частта: „...както и при очевидна неправилност.“.

 

 

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: Борис Велчев  

 

 

 

2.      Конституционно дело № 9/2018 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

 

 

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: Таня Райковска

 

 

 

3.      Конституционно дело № 12/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 50 и на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“; на разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т. 4; на разпоредбите на чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал. 5; на разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в случаите по чл. 94, ал. 1“; на разпоредбата на чл. 227, ал. 5; на разпоредбата на чл. 248а (в цялост) и на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 в частта „или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“; на разпоредбата на чл. 358, ал. 2; на разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6; на разпоредбите на чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3; на разпоредбите на чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2 и чл. 360, ал. 2; на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс.

 

     

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: Цанка Цанкова