27-07-2018

 

Днес, 27 юли 2018 г., Конституционният съд с Решение № 12 по к.д. № 1/2018 г. отхвърли искането на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.).

 

Съдия Стефка Стоева е подписала решението с особено мнение.