03-07-2018

 

 Днес, юли 2018 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за частната охранителна дейност.

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и § 1, т. 2 относно думите „отделното населено място, обособено като самостоятелна урбанизирана територия - при охрана на урбанизирани територии“, както и на разпоредбата на § 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност и присъедини конституционно дело № 6/2018 г. към  конституционно дело № 5/2018 г. за съвместно разглеждане поради сходство на предмета на делото.