03-07-2018

 

 

Днес, 3 юли 2018 г., Конституционният съд с Решение № 11 по к.д. № 8/2018 г. отхвърли искането на омбудсмана за обявяване за противоконституционна разпоредбата на чл.36а, ал.2 от Закона за енергетиката, (обн., ДВ, бр. 107/2003 г.; Нов - ДВ, бр. 74/2006 г., изм., ДВ, бр. 54/2012 г., последно изм., ДВ, бр.38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.), в частта „което е индивидуален административен акт“.

 

Съдиите Георги Ангелов и Филип Димитров са подписали решението с особено мнение.