26-06-2018

 

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 3 юли  (вторник)  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 8/2018 г. по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката в частта „което е индивидуален административен акт“ за противоконституционна, поради противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България.

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: Филип Димитров  

 

 

 

2.         Конституционно дело № 5/2018 г. по искане на главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.). и к. д. № 6/2018 г. по искане за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и § 1, т. 2 относно думите „отделното населено място, обособено като самостоятелна урбанизирана територия – при охрана на урбанизирани територии“, както и на разпоредбата на § 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност (обн. ДВ. бр. 10 от 30 януари 2018 г.).

 

            Делото е за обсъждане по допустимост.

 

            Докладчик: Мариана Карагьозова-Финкова 

 

 

 

3.         Конституционно дело № 9/2018 г. по искане на тричленен състав на ВКС за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

            Докладчик: Таня Райковска

 

 

 

4.         Конституционно дело № 11/2018 г. по искане на ВКС за обявяване на противоконституционност на § 8 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.) в тази негова част, с която се придава обратно действие на чл. 59 ал. 5 и ал. 6 от Закона за банковата несъстоятелност.

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: Цанка Цанкова