29-05-2018

 

Днес, 29 май 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 11/2018 г. по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност на § 8 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 год.) в тази негова част, с която се придава обратно действие на чл. 59 ал. 5 и ал. 6 ЗБН.

 

Докладчик по делото е съдия Цанка Цанкова.