22-05-2018

 


Конституционният съд ще проведе заседание на 4 юни (понеделник) 2018 г. от 09.00 ч. при следния дневен ред:


1. Конституционно дело № 7/2018 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

 

        Делото е за обсъждане по допустимост.

 


                       Докладчик: Константин Пенчев


2. Конституционно дело № 8/2018 г. по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката в частта „което е индивидуален административен акт“ за противоконституционна, поради противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България.

 

        Делото е за обсъждане.

 

 


                       Докладчик: Филип Димитров    


3. Конституционно дело № 10/2018 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 280, ал. 2, предложение 3 от Гражданския процесуален кодекс в частта: „...както и при очевидна неправилност.. 

 

       Делото е за обсъждане по допустимост.


                       Докладчик: Борис Велчев