21-05-2018

 

 

    

Конституционният съд ще проведе заседание на 29 май  (вторник)  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

 1. Конституционно дело № 9/2018 г. по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

   

       Продължаване на обсъждането по допустимост.

                         Докладчик: Таня Райковска 

     

 2. Конституционно дело № 4/2017 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството вътрешните работи  

   

       Делото е за разглеждане по същество.

                         Докладчик: Георги Ангелов