10-05-2018

 

 

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 22 май (вторник)  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

  1. Конституционно дело № 12/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 50 и на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“, на разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т. 4, на разпоредбите на чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал. 5, на разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в случаите по чл. 94, ал. 1“, на разпоредбата на чл. 227, ал. 5, на разпоредбата на чл. 248а (в цялост) и на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 в частта „или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“, на разпоредбата на чл. 358, ал. 2, на разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6, на разпоредбите на чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3, на разпоредбите на чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2 и чл. 360, ал. 2, на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Делото е за обсъждане.

 

        Докладчик: Цанка Цанкова       

 

 

 

  1. Конституционно дело № 4/2018 г. по искане на 60 народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 21.02.2018 г., с което на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се освобождава Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание, като противоречащо на чл. 4, ал. 1 и 2, както и на чл. 73 от Конституцията.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

        Докладчик: Гроздан Илиев