02-05-2018

 

 

          Конституционният съд ще проведе заседание на 10 май  (четвъртък) 2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:


1.      Конституционно дело № 5/2017 г. по искане на 71 народни представители за установяване на противоконституционност и за установяване на несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование.


Делото е за разглеждане по същество.


Докладчик: Анастас Анастасов


 


2.      Конституционно дело № 9/2018 г. по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт.


         Делото е за обсъждане по допустимост.


Докладчик: Таня Райковска