26-04-2018

Днес, 26 април 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 10/2018 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 280, ал. 2, предложение 3 от Гражданския процесуален кодекс в частта: "...както и при очевидна неправилност.".

Докладчик по делото е съдия Борис Велчев.