23-04-2018

Днес, 23 април 2018 г., Конституционният съд постави Решение № 8 по к.д. № 13/2017 г. по искане за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията на Република България по искане на пленума на Върховния административен съд, като прие, че:

Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление.

Решението е прието с единодушие от участвалите в заседанието 11 съдии.