17-04-2018

 

Днес, 17 април 2018 г., с определение по к. д. № 8/2018 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в частта „което е индивидуален административен акт“ (обн. – ДВ, бр. 107/2003 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).

 

Определението е прието единодушно с 12 гласа.

 

Докладчик по делото е съдия Филип Димитров.