17-04-2018

 

Днес, 17 април 2018 г., с определение по к. д. № 7/2018 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията  (обн. – ДВ, бр. 138/1998 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).

 

Определението е прието единодушно с 12 гласа.

 

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.