27-03-2018

Конституционният съд ще проведе заседание на 23 април /понеделник/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.                     Конституционно дело № 13/2017 г. по искане за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, с което да се даде отговор на въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“                  

Делото е за решаване по същество.

                      Докладчик: Стефка Стоева