27-03-2018

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 април  /вторник/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.                    Конституционно дело № 7/2018 г. по искане на  Президента на Република България за установяване противоконституционност на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

                      Делото е за разглеждане по допустимост.

                      Докладчик: Константин Пенчев

 

2.                       Конституционно дело № 8/2018 г. по искане на Омбудсмана на Република България за обявяване на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката в частта „което е индивидуален административен акт“ за противоконституционна, поради противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Делото е за разглеждане по допустимост.

                    Докладчик: Филип Димитров     

 

3.                         Конституционно дело № 7/2017 г. по искане на Президента на Република България за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3, чл. 85 ал. 1, т. 9, чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Конституцията на Република България и съотношенията, в които те се намират.

 

                 Делото е за разглеждане по същество.

 Докладчик: Мариана Карагьозова