26-03-2018

 Конституционният съд ще проведе заседание на 27 март /вторник/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.      Конституционно дело № 11/2017 г. по искане на  Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на ал. 1, последно изречение, на ал. 2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи                   

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: Борис Велчев

 

2.      Конституционно дело № 10/2017 г. по искане на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, приети със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г.

             Делото е за разглеждане по същество.

      Докладчик: Таня Райковска                                            

 

 

3.      Конституционно дело № 1/2018 г. по искане на  Петчленен състав на Върховния административен съд  за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.                    

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: Кети Маркова