27-03-2018

Днес, 27 март 2018 г., Конституционният съд отхвърли искането на пленума Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и несъответствие с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), (обн., ДВ, бр. 86/2005 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 7/ 19.01.2018 г.) и  искането на пленума на Върховния касационен съд и на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК.

Решението е прието с особено мнение на съдия Гроздан Илиев в частта, отнасяща се до конституционността на чл. 127, ал. 1 предложения предпоследно и последно НПК.

На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии.