27-03-2018

   Днес, 27 март 2018 г., Конституционният съд отхвърли искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на ал. 1, последно изречение, на ал. 2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.                

На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии.

Решението е взето с 9 гласа „за“. 

Съдиите Гроздан Илиев и Георги Ангелов са подписали решението с особено мнение.